MOSEV HAKKINDA

Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının (Gerçek ve Tüzel Kişilerin) ortaklaşa bir vakıf kurma konusu ilk olarak 03.05.2011 tarihli Genel Kurulda daha sonra, 09.04.2013 tarihli Genel Kurulda görüşülmüş ve mevzuat açısından OSB tüzel kişiliklerine sadece Eğitim Vakfı kurma imkanı verilmekte olduğundan bahisle Manisa OSB ve Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının (Gerçek ve Tüzel kişilerin) ortaklaşa gerçekleştireceği “Manisa Organize Sanayicileri Eğitim Vakfı”nın kurulması ve bununla ilgili yürütülecek tüm işlemler ve yapılacak harcamalar konularında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Bölge eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine de katkı konulabilmesi amacıyla bir Eğitim ve Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Vakfı kurulması ve OSB tüzel kişiliğinin, vakfın kurucusu olarak yer alması hususları ile ilgili olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden görüş talebinde bulunmuş, Bakanlığın 04.11.2013 tarih ve 3812 sayılı yazısı ile bahse konu vakfın kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili bilgilendirme 19.06.2014 tarihli Genel Kurulda yapılmış ve “Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfının Mütevelli Heyeti” üyeleri seçilmiştir.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Araştırma Geliştirme Vakfının (MOSEV) Kurucu Mütevelli Heyeti Üyeleri :

 • Manisa Organize Sanayi Bölgesi
 • Halil YURTSEVEN
 • Gaye AKÇEN
 • K. Murat ÇAM
 • Mustafa ZAİM
 • Ramazan SÖNMEZ
 • Ethem ÖZTAŞ
 • Mehmet TİRYAKİ
 • Levent SARIGÖZOĞLU
 • Sait C. TÜREK
 • Yusuf PEKBAYIK
 • Muzaffer BUĞDAYCI
 • Abdulaziz MEYDAN
 • Faik TOKATLIOĞLU
 • Önder ŞENKOL
 • Semih VARDARER

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, İdarelerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan Vakıf Resmi Senedi 10 Aralık 2014 tarih ve 29708 yevmiye numarası ile Manisa 2. Noteri tarafından tastik edilmiştir. Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000 (Elli bin)TL’sidir. Bu malvarlığının %70’ini oluşturan 35.000 (Otuzbeşbin) TL’sı 09.04.2013 tarih 23 sayılı ve 19.06.2014 tarih 17 sayılı Genel Kurul kararlarına uygun olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesince kalan %30’u olan 15.000(Onbeşbin)TL sı ise diğer 15 kurucunun her biri tarafından konulmuş 1.000(bin) TL’sından oluşmaktadır. Sermaye tutarı Aralık 2014 ayı içerisinde banka hesabına yatırılmıştır. Vakfın mahkemece tescil kararı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü onayının ardından, Resmi Gazetede yayımlanmasıyla 2015 yılının ilk çeyreğinde Vakfın kuruluş çalışmaları tamamlanmıştır.